Zápis z podzimního zasedání Rady Centra Laserového plazmatu

Laboratoř PALS, 30.10.2006

Přítomni: Karel Jungwirth, Karel Blažek, Milada Glogarová, Pavel Chráska, Vratislav Kapička, František Klik, Jiří Limpouch, Václav Něnička, Jiří Ullschmied
Omluveni: Miroslav Havlíček, Jiří Kaňka, Jan Palouš, Jana Šafránková, Milan Tichý, Jaroslav Vlček
Pozvaní hosté: Libor Juha, Karel Koláček, Karel Rohlena. Bedřich Rus, Hana Turčičová

Průběh zasedání:

Jednání zahájil předseda Rady Karel Jungwirth. Zrekapituloval cíle projektu Centra a požádal členy Rady o schválení navrženého programu, zaměřeného na hodnocení činnosti Centra v prvních dvou letech projektu

Jiří Ullschmied informoval o aktuálním stavu čerpání finančních prostředků Centra a o jeho aktivitách v oblasti výchovy vědeckého dorostu, rozvoje mezinárodní spolupráce a publikační činnosti.

V dalším průběhu jednání byli členové Rady seznámeni s některými významnými výsledky vědecké práce Centra. Bedřich Rus poreferoval o programu vývoje a aplikací plazmových rentgenových laserů, Libor Juha o pokrocích v rentgenové ablaci a laserové plazmochemii, Karel Rohlena pohovořil o numerickém modelování kinetických procesů ve vnější koróně laserového plazmatu. Hana Turčičová seznámila přítomné s aktuálním stavem pilotního OPCPA experimentu na hybridním laseru SOFIA. Jiří Limpouch krátce shrnul experimentální a teoretické práce prováděné v rámci CLP na ČVUT. Konečně Karel Koláček představil nový experiment s pulzním výbojem stabilizovaným blízkou stěnou.

V následující diskusi k jednotlivým vystoupením členové Rady vysoce ocenili dosavadní výsledky vědecké i výchovné činnosti Centra. Zástupci pracovišť Dr. Glogarová a prof. Chráska vyzdvihli jeho vysokou vědeckou úroveň kontrastující s relativně omezenými finančními zdroji. Prof. Tichý, prof. Kapička a prof. Klik pozitivně hodnotili zejména aktivní účast studentů a doktorandů na výzkumném programu Centra. Členové Rady konstatovali, že omezené mzdové prostředky Centra se stávající hlavním limitujícím faktorem při získávaní dalších mladých pracovníků. Zdůraznili potřebu široké propagace výsledků práce Centra v médiích a na internetu. Ing. Blažek jménem firmy Crytur ocenil pomoc Centra při ověřování funkce prototypů detektorů záření.

Závěr jednání byl věnován termínům přípravy průběžné zprávy Centra za rok 2006 a její oponentury. Bylo dohodnuto, že členové Rady obdrží zprávu elektronicky k vyjádření s dostatečným předstihem před jejím odesláním na MŠMT. Další řádné zasedání Rady bude svoláno podle možností jakmile bude vyhlášen termín odevzdání průběžné zprávy za rok 2006.

Zapsala: Adéla Tůmová Schválil: Karel Jungwirth
Předseda Rady CLPPříloha: Seznam členů Rady Centra laserového plazmatu