Zápis z 1. zasedání Rady Centra Laserového plazmatu

Laboratoř PALS, 9. 6. 2005

Přítomni: Karel Jungwirth, Karel Blažek, Milada Glogarová, Jiří Kaňka, Jiří Limpouch, Václav Něnička , Jan Palouš, Jiří Ullschmied
Omluveni: Miroslav Havlíček, Pavel Chráska, Vratislav Kapička, František Klik, Jana Šafránková, Milan Tichý, Jaroslav Vlček
(seznam členů Rady s tituly a afiliací viz Příloha)
Pozvaní hosté: Milan Kálal, Karel Koláček

Průběh zasedání:

rada CLP

Jednání zahájil předseda Rady Karel Jungwirth. Zrekapituloval cíle projektu Centra a požádal členy Rady o schválení navrženého programu, zaměřeného na hodnocení činnosti Centra v prvních dvou letech projektu.

V dalším průběhu byli členové Rady podrobně seznámeni se Statutem a Jednacím řádem Rady, jež vstoupily v platnost současně se smlouvou na podporu projektu MŠMT LC528 - Centrum laserového plazmatu dne 9.5. 2005. Předseda Rady pak představil jednotlivá zúčastněná pracoviště a shrnul hlavní cíle projektu.

Jiří Ullschmied informoval o současném stavu a výhledech výzkumu a mezinárodní spolupráce laserových laboratoří PALS a SOFIA v ÚFP a FZÚ a jejich aktivitách v rámci evropských programů LASERLAB-EUROPE a EURATOM.

Jiří Limpouch přednesl obdobnou informaci o práci laboratoří Centra na ČVUT a o účasti na evropském programu INTAS.

Karel Koláček, vedoucí oddělení IPS ÚFP, představil laboratoř kapilárního pinče CAPEX jako pracoviště Centra a pohovořil o její spolupráci rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu, jemuž poskytuje záštitu UNESCO.

Milan Kálal, proděkan FJFI, poreferoval o nově připravovaném mezinárodním projektu HEDGgeHOB (High Energy Density matter generated by Heavy Ion Beams) v GSI Darmstadt.

Karel Blažek navrhl uspořádat v rámci Centra na podzim 2005 seminář o výzkumu prováděném ve firmě Crytur s.r.o. v Turnově.

Jiří Ullschmied předvedl členům Rady nové internetové stránky Centra, jež budou ze současného provizorního umístění přesunuty na novou adresu www.clp.cas.cz, zřízenou v rámci subdomény "cas". Jejich součástí bude neveřejná podstránka, sloužící výhradně členům Rady Centra.

K jednotlivým vystoupením členové Rady živě diskutovali. Na závěr si prohlédli laserovou laboratoř PALS.

Termín 2. zasedání Rady byl předběžně dohodnut na listopad 2005.

Zapsal: Jiří Ullschmied


Příloha: Seznam členů Rady Centra laserového plazmatu